Overslaan naar hoofdinhoud

ARTIKEL 1 – ALGEMENE BEPALINGEN

Deze voorwaarden worden gesloten tussen enerzijds de nv PAIRI DAIZA, BE 006.834.628, met maatschappelijke zetel te 7940 BRUGELETTE, Le Domaine 1, hierna “PAIRI DAIZA” of “onze”/“ons”/“wij” genoemd en anderzijds iedere persoon die hierna “de Klant” of “u”/“uw” wordt genoemd en iets wil kopen via de webshop www.shop.pairidaiza.eu, hierna “de website” genoemd.

Elke bestelling wordt uitsluitend door deze algemene verkoopvoorwaarden beheerst, tenzij beide partijen schriftelijk andere specifieke voorwaarden overeenkomen.

De Klant kan een bestelling enkel via de webshop doorgeven als hij alle bepalingen van deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt.

Ook al kan de Klant de algemene voorwaarden van PAIRI DAIZA niet in zijn moedertaal nalezen, ze blijven aan hem tegenstelbaar. De algemene voorwaarden zijn opgesteld en raadpleegbaar in het Frans, de taal van de contractuele relatie. PAIRI DAIZA stelt eveneens vrije vertalingen in het Nederlands ter beschikking. Zij wijzigen echter geenszins de juridische gevolgen van de termen die in de Franstalige overeenkomst worden gebruikt.

PAIRI DAIZA kan andere talen dan het Frans aanwenden voor de communicatie tussen de partijen, al naargelang haar eigen keuzes en mogelijkheden. Gebruiken de partijen in de commerciële communicatie een andere taal dan het Frans, dan verandert dat de taal van de overeenkomst niet. Die taal blijft het Frans.

ARTIKEL 2 – PRIJS

2.1. De prijzen op de website luiden uitsluitend in euro en zijn btw inbegrepen. Ze omvatten in voorkomend geval niet de verwerkings- en verzendingskosten, die tijdens het bestelproces afzonderlijk en duidelijk worden vermeld en in de totale prijs zijn inbegrepen.

We behouden ons het recht voor om onze prijzen op elk ogenblik en zonder aankondiging te wijzigen. In elk geval worden de producten aangerekend op basis van de prijs die geldt op het moment van uw bestelling.

2.2. De prijzen die op de website worden getoond, zijn enkel geldig voor bestellingen in België, Europees Frankrijk en Luxemburg. Als de Klant een bestelling in een ander land wil laten leveren, dan moet hij rechtstreeks contact opnemen met PAIRI DAIZA. Hij kan zo’n bestelling niet via de website plaatsen.

ARTIKEL 3 – AANBOD EN BESTELLING

3.1. De producten die te koop worden aangeboden, zijn diegene die op de website staan op de dag en het exacte moment waarop de Klant de website bezoekt.

We beschrijven onze producten, onze promoties en het bestelproces altijd te goeder trouw. De afbeeldingen die op onze website worden getoond, hebben echter geen enkele contractuele waarde. We zijn niet verantwoordelijk voor mogelijke fouten in de beschrijvingen van de producten of het bestelproces. Op voorwaarde dat die fouten ons schriftelijk zijn gemeld, verbinden we ons er wel toe om in de mate van het mogelijke en binnen onze middelen ze zo snel mogelijk recht te zetten. Als het geleverde product niet overeenstemt met de specificaties van de leveringsbon, dan kan u het terugsturen op de wijze die in artikel 7 wordt beschreven.

3.2. We verbinden ons ertoe om alle middelen in te zetten om alle bestellingen na te komen. In elk geval kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die voortvloeit uit de onbeschikbaarheid van een product. Indien een product waarvan de bestelling bevestigd is, onbeschikbaar is, brengen wij u via e-mail of telefoon op de hoogte van de volledige of gedeeltelijke annulering van uw bestelling. Delen we de onbeschikbaarheid mee terwijl het bedrag van uw bestelling al van uw bankrekening is gedebiteerd, dan betalen we u het bedrag terug en dat zo snel mogelijk nadat we uw bestelling hebben geannuleerd.

3.3. Als een aanbieding enkel gedurende een beperkte periode geldig is of als ze aan bepaalde voorwaarden onderworpen is, dan geven we dat expliciet aan bij onze aanbieding.

3.4. De bestelling kan enkel worden geplaatst als de gebruiker zich duidelijk heeft geïdentificeerd op de webshop en als hij alle verplichte identificatievelden correct heeft ingevuld.

Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet de Klant minstens 18 jaar oud zijn. PAIRI DAIZA heeft het recht om elke bestelling te weigeren waarvoor ze vaststelt dat die door een minderjarige is geplaatst.

Voor elke bestelling dient de Klant deze algemene verkoopvoorwaarden te aanvaarden, alsook de prijzen en beschrijving van de verkochte producten, onder voorbehoud van de herroepingsmogelijkheid zoals bedoeld in artikel 8 van deze voorwaarden.

De Klant kan op de website enkel producten of diensten bestellen in de hoedanigheid van eindgebruiker, d.w.z. als natuurlijke persoon die de producten of diensten uitsluitend voor niet-professionele doeleinden verwerft of gebruikt.

3.5. De verkoopovereenkomst tussen PAIRI DAIZA en de Klant komt tot stand op het ogenblik dat de Klant de bestelling op de website bevestigt. Een kopie van de bevestiging van de bestelling wordt via een automatische mail verzonden naar het e-mailadres dat de Klant heeft opgegeven. 

Ter uitzondering op de vorige alinea behouden we ons het recht voor om elke bestelling te weigeren van een Klant met wie we een geschil hebben. We laten hem dat weten binnen de 3 dagen na de bestelling, ook al is een automatische kopie ter bevestiging van de bestelling verzonden overeenkomstig de vorige alinea.

ARTIKEL 4 – BETALING

4.1. De betaling kan op onze website enkel gebeuren via de betaalmodules die er beschikbaar zijn. 

De rekening wordt gedebiteerd op het ogenblik waarop de bestelling wordt geplaatst. Elk probleem dat opduikt tijdens de betaling zelf of dat de vertrouwelijkheid van de ingevoerde gegevens betreft, behoort tot de exclusieve verantwoordelijkheid van de dienstverlener Ingenico. Wij kunnen daarvoor in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld. De Klant dient eventuele klachten rechtstreeks bij Ingenico in.

4.2. We vermelden de leveringsprijzen tijdens het online aankoopproces en beschouwen ze als goedgekeurd en volledig aanvaard door de Klant zodra die zijn bestelling heeft betaald.

4.3. Tenzij PAIRI DAIZA iets anders aanvaardt, levert PAIRI DAIZI de bestelde producten enkel aan de Klant nadat de uitgever van de kaart de betaling van de transactie heeft goedgekeurd. PAIRI DAIZA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen in de levering en/of het uitblijven van de levering die te wijten zijn aan de vertraging of de weigering van de uitgever van de kaart bij het uitvoeren van de betaling.

ARTIKEL 5 – LEVERING

5.1. We leveren alle producten op het adres dat u tijdens de onlinebestelling invult op de aangegeven wijze. Alle informatie die u tijdens uw bestelling verstrekt, verbindt u. We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van de mededeling van foutieve gegevens. De bestelde producten kunnen enkel op een adres in België, Europees Frankrijk en Luxemburg worden geleverd, met uitzondering van een postbus.

5.2. Onze website biedt de volgende leveringswijzen aan:

1. levering thuis

2. levering in een afhaalpunt van MONDIAL RELAY

5.3. De producten die in voorraad zijn, worden binnen een termijn van 1 tot 6 werkdagen op uw adres of afhaalpunt geleverd. De termijnen die eventueel tijdens het bestelproces op de website worden aangegeven, zijn gemiddelde normale leveringstermijnen. PAIRI DAIZA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het overschrijden van die termijnen. De niet-naleving van de leveringsdatum geeft in geen enkel geval aanleiding tot de vraag van een schadeloosstelling noch tot de annulering van de bestelling. 

De producten die niet in voorraad zijn, worden niet geleverd en u krijgt het bedrag van de betrokken producten zo snel mogelijk terug.

U draagt de risico’s op verlies, diefstal of beschadiging van de producten vanaf het ogenblik waarop we de goederen in onze lokalen aan de vervoerder overhandigen.

5.4. Op de dag waarop het pakje het magazijn verlaat, ontvangt u via e-mail een track-and-tracenummer waarmee u uw pakje online, op de aangegeven wijze, kan volgen. U ontvangt eveneens een e-mail met de factuur voor uw bestelling. De factuur geeft een overzicht van de leveringskosten en de btw. Tijdens de levering ontvangt u een leveringsbon die de geleverde producten oplijst.

5.5. Uw bestelling wordt overhandigd aan uzelf of aan een andere persoon die op het leveringsadres aanwezig is. PAIRI DAIZA of de vervoerder is niet verantwoordelijk voor schade van welke aard ook die mogelijk voortkomt uit de ontvangst van uw bestelling door een andere persoon die op het leveringsadres aanwezig is. 

Als niemand uw bestelling kan ontvangen tijdens de levering, wordt een bericht achtergelaten. Dat bericht bevat het postadres waar u uw producten kan ophalen, en een telefoonnummer zodat u een leveringsmoment met de vervoerder kan afspreken. Uw producten blijven tot uw beschikking staan gedurende 15 dagen na het leveringsmoment. Na die termijn worden de producten, indien nodig, teruggestuurd naar het magazijn. In dat geval kan u contact met ons opnemen om op uw kosten een nieuwe levering te regelen.

5.6. PAIRI DAIZA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies of de beschadiging van de goederen tijdens het vervoer.

De Klant dient de staat van de geleverde goederen onmiddellijk na te kijken. 

Als de goederen verloren of beschadigd worden, kan de Klant een aanvraag voor een schadeloosstelling indienen bij de vervoerder. Die aanvraag moet verplicht het volgende bevatten:

  1. de aangifte van een geschil die binnen de 72 uren wordt ingediend op het extranet www.mondialrelay.com; en
  2. het precieze en concrete voorbehoud dat de Klant tijdens de levering heeft gehad en dat op het transportborderel is aangegeven; geen enkel algemeen voorbehoud van het type ‘onder voorbehoud’ of niet verduidelijkt voorbehoud wordt in aanmerking genomen.

De vervoerder neemt vervolgens contact op met de Klant en geeft de volgende stappen aan die het geschil en de aanvraag voor een schadeloosstelling moeten regelen.

Het is aan de vervoerder om te beslissen of hij het verlies of de beschadiging van de vervoerde goederen vergoedt. De vervoerder kan enkel aansprakelijk worden gesteld voor een bedrag tot € 10 per kilo, met een maximum van € 200 per verzending, en beperkt tot de aankoopwaarde zonder belastingen van de goederen.

ARTIKEL 6 – CONFORMITEIT

6.1. Wij garanderen dat onze producten overeenstemmen met uw bestelling en dat ze voldoen aan de normale verwachtingen die u, gezien de specificaties van het product, kan hebben. We garanderen u ook dat onze producten voldoen aan alle wetten die van kracht zijn op het ogenblik van uw bestelling.

6.2. U verbindt zich ertoe om te controleren of de kwaliteit en de hoeveelheid van de geleverde producten overeenstemmen met uw bestelling. 

U dient eventuele klachten wegens zichtbare gebreken en ontbrekende producten ten laatste 5 dagen na de levering aan onze Customer Service mee te delen via e-mail (adres: eshop@pairidaiza.eu). Als we zo’n mededeling niet ontvangen binnen een termijn van 5 dagen na de levering, verliest u uw recht om een klacht wegens zichtbare gebreken of ontbrekende producten in te dienen. De klachten wegens gebreken zijn enkel geldig en worden enkel behandeld als u de producten niet hebt gebruikt of ze op een andere manier hebt beschadigd. Onze Customer Service vertelt u wat u moet doen om de producten naar ons terug te sturen. In ieder geval stuurt u de producten enkel terug na onze voorafgaande schriftelijke bevestiging.

6.3. U geniet eveneens van de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken op de geleverde producten. U dient een eventuele klacht wegens verborgen gebreken die niet te wijten zijn aan een geval van overmacht, aan een foute tussenkomst van uw kant of van derden, of die te wijten zijn aan een normaal gebruik, aan onze Customer Service mee te delen via e-mail (adres: eshop@pairidaiza.eu) en dat ten laatste binnen de maand nadat het verborgen gebrek ontdekt is en binnen een termijn van 2 jaar na de besteldatum. 

Als we zo’n mededeling niet binnen de vastgelegde termijn ontvangen, verliest u uw recht om een klacht wegens verborgen gebreken in te dienen. Onze Customer Service vertelt u wat u moet doen om de producten naar ons terug te sturen. In ieder geval stuurt u de producten enkel terug na onze voorafgaande schriftelijke bevestiging.

6.4. Indien een geleverd product niet overeenstemt met uw bestelling en op voorwaarde dat de procedure bedoeld in artikel 7.2 is nageleefd, verbinden we ons ertoe om het product te vervangen. Als de vervanging onmogelijk of disproportioneel is, betalen we u alle ontvangen betalingen terug, met inbegrip van, in voorkomend geval, de leveringskosten. 

Hebt u een aankoopbon gebruikt in het kader van uw bestelling, dan krijgt u het nettobedrag (dat wil zeggen de aankoopprijs min het bedrag van de aankoopbon) terug. Op uw uitdrukkelijke verzoek aan onze Customer Service sturen we u een nieuwe aankoopbon, die u voor een volgende aankoop kan gebruiken.

ARTIKEL 7 – HERROEPING

7.1. Overeenkomstig artikel VI.47 en volgende van het Wetboek van economisch recht beschikt de Klant over een termijn van 14 dagen om zijn bestelling zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn van 14 dagen gaat in vanaf de dag waarop de Klant of een derde die niet de vervoerder is, het product fysiek in bezit neemt.

7.2. Voordat de herroepingstermijn bedoeld in artikel 7.1  verstrijkt, brengt de Klant ons op de hoogte van zijn beslissing om zijn bestelling te herroepen. Daartoe kan hij gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, opgenomen in bijlage 2 bij het Wetboek van economisch recht en toegevoegd als bijlage bij deze algemene voorwaarden, of hij kan contact met ons opnemen via de rubriek “Contact” op onze website. Als de Klant het modelformulier wil gebruiken dat in de bijlage bij deze algemene voorwaarden is opgenomen, dan moet hij dat formulier naar onze Customer Service verzenden via het e-mailadres of het postadres dat in dat formulier wordt vermeld.

7.3. We betalen u alle ontvangen betalingen terug, met inbegrip van de eventuele leveringskosten. We voeren de terugbetaling uit via hetzelfde betaalmiddel als datgene dat u hebt gebruikt voor de initiële transactie, behalve als u uitdrukkelijk akkoord gaat met een ander betaalmiddel, zoals de verzending van een cadeaubon of de terugbetaling in cash in een van onze verkooppunten. We betalen u zo snel mogelijk terug nadat we de producten ontvangen hebben of nadat u een bewijs van de verzending van de goederen hebt verstrekt, waarbij de weerhouden datum de eerste van die feiten zal zijn.

We zijn niet verplicht om de bijkomende kosten terug te betalen als u uitdrukkelijk een andere leveringswijze hebt gekozen dan de minst dure standaardleveringswijze. 

Hebt u een aankoopbon gebruikt in het kader van uw bestelling, dan krijgt u het nettobedrag (dat wil zeggen de aankoopprijs min het bedrag van de aankoopbon) terug. Op uw uitdrukkelijke verzoek aan onze Customer Service sturen we u een nieuwe aankoopbon, die u voor een volgende aankoop kan gebruiken.

7.4. Nadat u ons op de hoogte hebt gebracht van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen, kan u ons de producten via de post terugsturen naar het adres dat in deze algemene voorwaarden wordt vermeld. U doet dat binnen een termijn van 14 werkdagen nadat u ons op de hoogte hebt gebracht van uw beslissing om uw bestelling te herroepen. De eventuele terugzendkosten zijn te uwen laste. Eens de termijn van 14 dagen verstreken is, kunnen we de terugzending niet meer aanvaarden.

7.5. U moet de producten terugsturen in nieuwe staat, in hun oorspronkelijke verpakking, in een perfecte staat, inclusief, zonder zich daartoe te beperken, de inbegrepen staaltjes en de gebruiksaanwijzingen, die verplicht worden vergezeld van de leveringsbon en het retourdocument dat door onze Customer Service is verzonden. We zijn er niet toe gehouden om consumptieproducten terug te nemen als hun verpakking geopend is. Textiel mag niet gedragen zijn. Als dat toch het geval is, wordt het niet teruggenomen. 

7.6. De producten die buiten de termijn van 14 dagen en/of in strijd met artikel 7.5 worden teruggestuurd, evenals de terugzendingen waarvoor de procedure van dit artikel niet is nageleefd, worden niet aanvaard noch terugbetaald. Bij herhaaldelijke, duidelijk buitensporige terugzendingen behouden we ons het recht voor om elke latere bestelling te weigeren.

7.7. U kan uw herroepingsrecht ook uitoefenen na de bestelling, overeenkomstig de procedure in artikel 7.2 en artikel 7.3. In dat geval vindt de terugbetaling plaats binnen de 14 dagen die volgen op de annuleringsdatum van de bestelling. We zullen u via e-mail melden dat we de herroeping hebben ontvangen en een terugbetalingsverzoek hebben ingediend.

ARTIKEL 8 – AANSPRAKELIJKHEID

8.1. We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële, immateriële of lichamelijke schade, van welke aard ook, die mogelijk voortkomt uit het onjuiste gebruik van de gecommercialiseerde producten.

Wat dat betreft verbindt u zich ertoe om de instructies van de fabrikant op of in de verpakking van het product aandachtig te lezen. Ze bevatten de informatie die u moet respecteren. We kunnen ook niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele productwijzigingen die door de fabrikant zijn aangebracht.

8.2. We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de ongemakken of schade die inherent zijn aan het gebruik van internet, met name een onderbreking van de dienst, een indringing van buitenaf of de aanwezigheid van een computervirus.

8.3. We zijn enkel aansprakelijk als het nadeel door onze zware fout of ons bedrog zijn veroorzaakt. We zijn enkel aansprakelijk voor de rechtstreekse schade. We zijn nooit aansprakelijk voor de onrechtstreekse schade, met inbegrip van, maar niet uitsluitend, de daaropvolgende schade en de schade veroorzaakt aan derden.

8.4. Indien we aansprakelijk zouden worden gesteld voor bepaalde schade, wordt onze aansprakelijkheid geplafonneerd tot het factuurbedrag van uw bestelling, en hoogstens tot het deel van de bestelling waarvoor wij aansprakelijk worden gesteld.

8.5. In geval van overmacht worden we van rechtswege vrijgesteld en dienen we eender welke verplichting niet na te komen.

ARTIKEL 9 – OVERMACHT

9.1. We moeten onze verplichtingen niet nakomen als een geval van overmacht plaatsvindt. In dat geval kunnen we ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van het geval van overmacht, ofwel definitief de overeenkomst ontbinden.

9.2. We beschouwen als overmacht elke gebeurtenis buiten onze redelijke controle, met inbegrip van, zonder daartoe beperkt te zijn, elk voorval zoals: een natuurramp, oorlog, rellen, een burgeroorlog, economische sancties, een brand, overstromingen, bijzonder zware klimatologische omstandigheden, een ontploffing, een epidemie, terrorisme, een arbeidsconflict, een staking, een staking tegen de werkgever of elke andere vorm van actie of collectief conflict, alsook elke omstandigheid die de normale productie, de verzending of het vervoer van de producten belet en andere gelijkaardige situaties die een impact kunnen hebben op ons, onze onderaannemers, onze eigen leveranciers of onze vervoerders.

ARTIKEL 10 – PRIVACYBELEID

10.1. Alle termen die in dit artikel worden gebruikt, hebben de betekenis die hun wordt gegeven in de verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (GDPR). Elke partij leeft alle toepasselijke regels op het vlak van de bescherming van persoonsgegevens na (inclusief de verordening EU 2016/679).

10.2. De verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens van de Klant is de gedelegeerd bestuurder van de nv PAIRI DAIZA.

10.3. PAIRI DAIZA verwerkt enkel de persoonsgegevens die de Klant vrijwillig aan haar toevertrouwt in het kader van een bestelling die hij via de website of via e-mail plaatst. PAIRI DAIZA registreert het minimum van de noodzakelijke gegevens en uitsluitend om de vraag van de Klant te beantwoorden. Ze verzendt ze niet naar derden, behalve de gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de levering en die ze aan de vervoerder MONDIAL RELAY bezorgt. De vervoerder MONDIAL RELAY verbindt zich ertoe om alle nodige maatregelen te nemen om zelf de toepasselijke wetgeving op het vlak van de verwerking en bewaring van persoonsgegevens na te leven. 

PAIRI DAIZA verzendt geen nieuwsbrief, noch massamails. Ze bewaart de persoonsgegevens voor de duur van de commerciële relatie + 10 jaar.

10.3. De lokalen met de computers en servers waarop die gegevens staan, worden fysiek beschermd. Die bescherming bestaat uit een elektronisch en gecentraliseerd toegangsbeheer, een alarmsysteem, een afkoelsysteem en beschermende apparatuur tegen stroompannes en brand. Herhaaldelijke back-ups laten te allen tijde toe om de continuïteit van de diensten te verzekeren, zonder onderbreking noch gegevensverlies.

We hebben bepalingen in verband met het beroepsgeheim en de bescherming van de privacy opgenomen in de overeenkomsten, de afspraken, het arbeidsreglement en andere documenten van PAIRI DAIZA om zowel onze Klanten als onze interne en externe medewerkers te sensibiliseren.

10.4. Overeenkomstig de voorschriften van de GDPR licht PAIRI DAIZA de Klant via dit artikel in over het feit dat hij het recht heeft om zijn gegevens te raadplegen, te wissen, te corrigeren, te beperken, zich ertegen te verzetten en om ze over te dragen. 

Als de Klant beslist om een van die rechten uit te oefenen, kan hij een e-mail naar de verwerkingsverantwoordelijke sturen via gdpr@pairidaiza.eu. De Klant heeft ook het recht om een klacht neer te leggen bij de Privacycommissie, de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit.

ARTIKEL 11 – INTELLECTUELE EIGENDOM

11.1. We verlenen u het recht om onze website uitsluitend voor strikt persoonlijke doeleinden te gebruiken, op de wijzen en onder de voorwaarden die in deze algemene voorwaarden zijn uiteengezet. U mag onze website voor geen enkel ander doeleinde gebruiken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, (persoonlijke) commerciële, speculatieve en/of frauduleuze doeleinden.

11.2. Onze website en de teksten, foto’s, illustraties, pictogrammen, geluiden, filmpjes, software, databanken, structuren, vormgeving en alle andere gegevens en elementen van onze website worden beschermd door intellectuele rechten en/of andere (eigendoms)rechten. De toegang tot en het gebruik van onze website verleent u geen enkel recht of claim op eender welk deel van onze website en kan in geen enkel geval worden geïnterpreteerd als een overdracht of de toekenning van een licentie op die (intellectuele-eigendoms)rechten.

11.3. U mag op geen enkele drager en op geen enkele manier deze website (of een deel ervan) volledig of deels reproduceren, opnieuw samenstellen, wijzigen, overdragen, publiceren, aanpassen of op een andere manier uitbuiten zonder onze schriftelijke voorafgaande toestemming.

11.4. De naam PAIRI DAIZA en de PAIRI DAIZA-logo's zijn beschermde merken. We verbieden formeel dat het merk voor andere doeleinden dan de strikt persoonlijke wordt gebruikt zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Wanneer u de website gebruikt en/of producten van andere merken dan PAIRI DAIZA op de website bestelt, dan mag u die merken niet reproduceren, wijzigen, aanpassen of op enige andere manier uitbuiten, noch de bestelde producten namaken.

11.5. De aankoop van artikelen die op de website worden aangeboden, brengt noch de verwerving noch een gebruiks- of exploitatielicentie van de intellectuele rechten met betrekking van het product met zich mee.

ARTIKEL 12 – GESCHILLEN

12.1. U dient verzoeken, vragen of klachten in de eerste plaats aan de Customer Service (eshop@pairidaiza.eu) te richten. We stellen alles in het werk om uw klacht zo snel mogelijk te behandelen.

12.2. Ongeacht de woonplaats van de Klant zijn deze algemene voorwaarden en de verkopen die ze dekt, onderworpen aan het Belgische recht. Indien een van de clausules van deze overeenkomst nietig zou worden verklaard, dan tast dat in geen geval de geldigheid en de naleving van deze algemene verkoopvoorwaarden aan. De taal van de overeenkomst is het Frans.

12.3. Bij een geschil met een handelaar over de interpretatie, de uitvoering of de geldigheid van deze algemene verkoopvoorwaarden zijn de hoven en rechtbanken van het arrondissement Bergen als enigen bevoegd, aangezien de overeengekomen plaats van uitvoering van de verkoop de zetel van PAIRI DAIZA is.

ARTIKEL 13 – WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

We behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden van de website te wijzigen of bij te werken op eender welk moment en zonder aankondiging. De versie van deze algemene voorwaarden die van kracht is, wordt op de website getoond vanaf de datum waarop een wijziging effectief wordt. In elk geval zijn de algemene voorwaarden die op het moment van uw bestelling van kracht zijn, van toepassing op uw bestelling.